چوارینەکانی خەییام ٣٩

چون درگذرم بە بادە شویید مرا
تلقین ز شراب و جام گویید مرا
خواهید بە روز حشر یابید مرا
در خاک در میکدە جویید مرا

کاتێ کە نەمام بە بادە بمشۆ مەیگێڕ
بامەیم بە تەڵقین بێ نە ڕۆ-ڕۆ مەیگێڕ
ویستیان کە بزانن لە پەسڵانێ لە کوێم
بەر دەرکی دە مەیخانەمە گڵکۆ مەیگێڕ

چوارینەکانی خەییام ١٢٣

یک جرعە می کهنە ز ملک نو بە
ور هر چە طریق می نە برون شو بە
جامیش بە از ملک فەریدون صد بار
خشت سر خم ز تاج کیخسرو بە

یەک پیاڵە لە مەی کۆنە بێ دنیا دێنێ
ڕێی بادە نەبێ هەر کوێ بچی کوا دێنێ
جامێکی لە گشت داژی فەرەیدوون خۆشتر
خشتی سەری دێزە تاجی کەیشا دێنێ