یک جرعە می کهنە ز ملک نو بە
ور هر چە طریق می نە برون شو بە
جامیش بە از ملک فەریدون صد بار
خشت سر خم ز تاج کیخسرو بە

یەک پیاڵە لە مەی کۆنە بێ دنیا دێنێ
ڕێی بادە نەبێ هەر کوێ بچی کوا دێنێ
جامێکی لە گشت داژی فەرەیدوون خۆشتر
خشتی سەری دێزە تاجی کەیشا دێنێ