چون درگذرم بە بادە شویید مرا
تلقین ز شراب و جام گویید مرا
خواهید بە روز حشر یابید مرا
در خاک در میکدە جویید مرا

کاتێ کە نەمام بە بادە بمشۆ مەیگێڕ
بامەیم بە تەڵقین بێ نە ڕۆ-ڕۆ مەیگێڕ
ویستیان کە بزانن لە پەسڵانێ لە کوێم
بەر دەرکی دە مەیخانەمە گڵکۆ مەیگێڕ